Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Szanując prawo do prywatności i ochrony danych osób, które udostępniają nam swoje dane osobowe korzystając z naszej strony internetowej, w tym Klientów, kontrahentów i ich pracowników, informujemy, że pozyskane przez nas dane przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo. Administratorem danych osobowych (dalej ADO) zbieranych za pośrednictwem strony jest Rubicon Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barbara Wacht sp.k., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, nr KRS: 0000821952, NIP: 5213886579, REGON: 38524544700000  e-mail: kontakt@rubiconlegal.pl 

2. Rodzaje i podstawy przetwarzanych danych

Dane osobowe zbierane przez ADO są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej

ADO przetwarza dane osobowe, które użytkownik podał w związku z korzystaniem ze strony internetowej – w szczególności adres IP lub inne identyfikatory technologiczne, mogące służyć do identyfikacji użytkownika. Przetwarzanie tych danych odbywa się:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom strony internetowej treści na niej zgromadzonych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia usług drogą elektroniczną) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych, tj. analiza aktywności i preferencji użytkowników strony internetowej w celu poprawy jakości świadczonych usług – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem ze strony internetowej, w tym w celu ochrony praw ADO – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego lub drogą e-mail

ADO przetwarza dane osobowe, które użytkownik podał w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego dostępnego na stronie lub kontaktując się z ADO za pośrednictwem poczty e-mail w celu innym niż w związku z usługami świadczonymi na rzecz użytkownika lub w związku z zawartą z nim umową – w szczególności jego imię, nazwisko, adres e-mail oraz opcjonalnie inne dane, które umieścił w treści wiadomości przesyłanej za pomocą formularza kontaktowego. Podanie kontaktowych danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do nawiązania kontaktu z ADO. Przetwarzanie tych danych odbywa się:

 1. w celu dalszego kontaktu z użytkownikiem, który zainicjował kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub drogą e-mail – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ADO(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z funkcjonalności formularza kontaktowego, w tym w celu ochrony praw ADO. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z newslettera

ADO przetwarza dane osobowe, które użytkownik podał w celu zapisania się na neswletter oraz ewentualnego zarządzania swoją subskrypcją newslettera – jego imię, nazwisko oraz adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do  otrzymania newslettera. Przetwarzanie tych danych odbywa się:

 1. w celu wysłania newslettera na podany przez użytkownika adres e-mail, w tym w celach marketingowych i promocyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażona przez użytkownika podczas zapisywania się na newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Subskrybując newsletter, użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych na podany adres e-mail, stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

6. Pliki cookies

ADO wykorzystuje pliki cookies głównie w celu poprawnego dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości świadczonych usług. W związku z tym ADO oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). ADO nie wykorzystuje plików cookies w celu identyfikacji użytkowników.

Stosowane przez ADO cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe, przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis indywidualnie dla każdego użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez formularz pojawiający się na stronie internetowej oraz nieusuwanie plików cookies z pamięci urządzenia końcowego użytkownika. Ponadto użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. Szczegółowe informacje na temat stosowania plików cookies Użytkownik może uzyskać w sekcji „Pomoc” w swojej przeglądarce internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.

Typy plików cookies wykorzystywanych przez ADO w ramach strony internetowej:

 1. cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;
 2. cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

ADO wykorzystuje:

 1. pliki cookies niezbędne do prawidłowego dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności strony internetowej, z których Użytkownik chce skorzystać. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia usług drogą elektroniczną) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. analityczne pliki cookies, które umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w serwisie. Są one stosowane w celu zrozumienia, jak użytkownicy poruszają się po stronie internetowej oraz określenia popularności poszczególnych treści lub źródeł ruchu na stronie. Przetwarzanie danych odbywa się w celu poprawy wydajności Serwisu. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem analitycznych plików cookies przez ADO w celu zapewnienia poprawy wydajności serwisu jest uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

7. Narzędzia analityczne

ADO stosuje rozwiązania i narzędzia analityczne w celu analizy w celu zrozumienia, jak użytkownicy poruszają się po stronie internetowej oraz określenia popularności poszczególnych treści lub źródeł ruchu na stronie.

ADO wykorzystuje:

 1. Narzędzie Google Analytics. ADO wykorzystuje pliki tego narzędzia. w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących jej funkcjonowania. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

8. Profilowanie gromadzonych danych

ADO nie profiluje danych osobowych użytkowników.

9. Czas przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez ADO zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ADO.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

10. Uprawnienia użytkownika

ADO zapewnia użytkownikom realizację uprawnień, o których mowa w ust. 2 poniżej. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednią prośbę pocztą elektroniczną na adres: kontakt@rubiconlegal.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Rubicon Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barbara Wacht sp.k., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa.

Użytkownik ma prawo do:

 1. dostępu do treści danych,
 2. sprostowania/zaktualizowania danych,
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. w zakresie, w jakim jego dane są przetwarzane na podstawie zgody – cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ADO rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – ADO nie będzie mógł rozpatrzyć żądania użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.

ADO informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

11. Udostępnienie informacji

 1. ADO może udostępniać zebrane dane do podmiotów obejmujących: pracowników, współpracowników, podmioty świadczących na naszą rzecz usługi IT. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 2. Odbiorcom niewskazanym powyżej przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację użytkowników.

12. Środki techniczne

ADO dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich przetwarzania w sposób zapewniający ochronę przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą.

13. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza EOG. ADO korzysta z serwerów do przechowywania danych ulokowanych w państwach należących do EOG.

14. Zmiana polityki prywatności i cookies

 1. ADO ma prawo do zmiany treści niniejszej polityki prywatności. Jej aktualna treść każdorazowo dostępna jest na stronie internetowej.
 2. Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Skontaktuj się z nami

Katowice

Al. W. Roździeńskiego 1a, 40-202 Katowice

Google maps

Warszawa

ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa

Google maps